Kompetanse

Skal dere inngå ekteskap eller samboerskap og ønsker en avtale som regulerer det økonomiske forholdet mellom dere?

Mange tror at lovverket sidestiller ektefeller og samboere, men det er ikke tilfelle. Derfor bør dere ved samlivets begynnelse inngå en avtale som er tilpasset den samlivsformen dere har valgt.

Advokatfirmaet Alver AS kan bistå med å sette opp ektepakt eller samboeravtale, som regulerer både det økonomiske forholdet under samlivet og hvordan oppgjør skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd. Våre advokater innen personrett tar sikte på å være gode samtalepartnere og bidra med verdifulle innspill om forhold dere kanskje ikke har tenkt på selv. Vi er opptatt av å finne gode og fleksible løsninger som passer nettopp deres økonomi og eierforhold.

Mange par benytter samtidig anledningen til å regulere hva som skal skje et stykke lengre inn i fremtiden ved å få satt opp gjensidig testament, eventuell avtale om borett eller samtykke fra særkullsbarn eller fremtidsfullmakt. Sistnevnte regulerer hvem som skal ivareta fullmaktsgivers interesser ved alvorlig svekket helbred, demens o.l.

 

Trenger du hjelp til økonomisk oppgjør ved skilsmisse eller etter samboerskap?

Et samlivsbrudd er ofte vanskelig, man befinner seg ofte i en sårbar situasjon og det er mye å tenke på. Ofte er det barn inne i bildet, og partene skal bli enige om foreldreansvar, samvær, fast bosted og oppfostring. I tillegg er partenes økonomi ofte sammenfiltret etter mange år sammen, og det kan bli vanskelig å finne ut av hvem som eier hva og ikke minst bli enige om hvordan ting skal fordeles.

Med mindre partene har blitt enige om en bestemt fordeling seg imellom, skal formue og gjeld gjøres opp i henhold til lovbestemte regler. Det er viktig å være klar over at reglene for det økonomiske oppgjøret etter ekteskap og samboerskap er svært forskjellige.

Skilsmisseoppgjør

Et annet ord for det økonomiske oppgjøret ved skilsmisse er ektefelledeling eller ektefelleskifte. De samlede verdiene kalles skilsmisseboet, og den andelen av skilsmisseboet som en ektefelle har rett til, utgjør denne ektefellens boslodd.

Det er avgjørende for fordelingen om partene har felleseie eller særeie. Den såkalte gjeldsavleggelsen – det vil si fradraget for partenes gjeld - har stor betydning for fordelingen ved skiftet. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at det er ulike regelsett som fastsetter fordelingen av verdier og naturalia. Sagt på en annen måte er det forskjell på om du har rett til å bli kompensert for verdien av en gjenstand eller å få selve gjenstanden lagt ut på ditt boslodd.

En annen praktisk viktig regel ved oppgjøret mellom ektefellene er regelen om skjevdeling, som bestemmer at en ektefelle på visse vilkår har rett til å holde visse verdier utenfor delingen.

Samboeroppgjør

Reglene for samboeroppgjør er som nevnt ganske annerledes enn reglene for ektefelleskifte, og det som blir avgjørende for samboere er hvem som eier hva. Det er viktig å være oppmerksom på at det reelle eierskapet som er avgjørende, og dette kan avvike fra hvem som er offentlig registrert som eier. Reelt eierskap må vurderes konkret.

Både ved ektefelledeling og samboeroppgjør finnes det visse særregler som kommer inn ved spesielle omstendigheter. Dette gjelder blant annet den økonomiske betydningen av arbeid i hjemmet samt eventuelle krav på vederlag eller restitusjon. Hvorvidt en part kan påberope seg slike regler, må vurderes konkret.

Advokatfirmaet Alver AS har en faglig sterk personrettsgruppe med kompetanse på alt fra barnefordeling og vergeoppdrag til det økonomiske oppgjøret. Vi har fokus på klientens behov og er opptatt av å gi gode, praktiske råd som er til nytte. Ta kontakt når som helst for en uformell prat med en av våre dyktige medarbeidere – vi bistår gjerne.

Leder faggruppe

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg