Kompetanse

Transport og befraktning

Transportretten dekker befordring av både gods og passasjerer og innbefatter transport med alle slags fremkomstmidler, hvorav de mest praktiske er bil, båt, fly og tog. Om lag 90 prosent av verdens varehandel foregår på kjøl, mens på fastlandet er veitransport dominerende. I Europa fraktes mer enn fire ganger så stor andel gods fraktes på hjul enn på jernbane (kilde: SSB.no).

Transportretten omfatter blant annet kontraktsrett, erstatningsrett, forsikringsjus, fast eiendoms rettsforhold og offentligrettslige krav, sistnevnte særlig innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Transportretten har dessuten en sterk internasjonal side, da det er gjort et stort arbeid på den internasjonale arena, særlig innen FN, for å standardisere jusen på dette feltet. Store ulykker med skip og fly har tvunget frem lovpålagte erstatnings- og forsikringsordninger i den internasjonale transportretten, og det foreligger således internasjonale konvensjoner for de ulike transportmidlene.

Transportretten regulerer fordeling av ansvar mellom avsender, transportør, mottager og deres respektive assurandører. I tillegg til eier, avsender, transportør og mottager, spiller også tredjeparter som megler, speditør, lagerholder, agent og andre hjelpere en viktig rolle.

For alle bedrifter som sender, frakter eller mottar gods er det viktig å ha regulert overgang av eierskap og risiko samt å ha ordnet tilfredsstillende forsikring for den perioden man eksponeringen varer.

Transportrett har også praktisk relevans for privatpersoner. Regelsettene styrer alt fra hva du har krav på når en pakke du mottar på posten er skadd underveis eller kofferten din blir borte under en flyreise, til hvilke rettigheter du har hvis du snubler og skader deg på danskebåten.

Advokatfirmaet Alver AS kan tilby tjenester innenfor et bredt spekter av transportretten, inkludert utarbeidelse og forhandling av kontrakter, befraktning, forsikrings- og erstatningsspørsmål, bistand med myndighetskrav samt tvisteløsning.

Leder faggruppe

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg