Kompetanse

Servitutter

Servitutter er rettigheter eller heftelser i fast eiendom.

Servitutter kan være:

 • Borett eller bruksrett
 • Vegrett
 • Vannrett
 • Fiskerett
 • Beiterett
 • Urådighet
 • Annen råderett eller råderettsbegrensing

Servitutter kan være tinglyst på eiendommen eller være en ulovfestet rett. Servitutten kan være positiv (gi en rett til eier) eller negativ (begrense eiers rett). Servitutten kan være personlig (rettigheten er knyttet til person eller personkrets) eller tinglig (følger eiendommen). En personlig servitutt opphører når betingelsene for servitutten ikke lenger er tilstede (f.eks. ved dødsfall). En tinglig servitutt er gjerne evigvarende.

Som eier er det særlig viktig å sørge for tinglysing av rettigheter på eiendommen. Tinglysing er særlig viktig ved eierskifte og generasjonsskifte.

Det kan være uklart hvor langt servitutten går. I slike tilfeller må servitutten tolkes og det kan oppstå tvister mellom naboer eller rettighetshavere med motstridende interesser.

Våre advokater har lang erfaring og kan bidra med en rekke tjenester som gjelder servitutter, herunder:

 • Opprettelse og tinglysing av servitutter
 • Utarbeide avtaler mellom grunneiere og rettighetshavere som danner grunnlag for servitutter
 • Forhandlinger
 • Bistand i forbindelse med rettstvister
 • Sletting av servitutter

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg