Kompetanse

Endringer i aksjelovene - Vedtekter, oppløsning/avvikling mm.

Det har blitt vedtatt endringer i aksjelovene, med virkning fra 1. januar og 1. mars 2019. Vi gir her en kort oversikt over disse.

Vedtekter – ikke lenger nødvendig å angi forretningskommune

Et aksjeselskaps vedtekter måtte tidligere angi hvilken forretningskommune selskapet tilhørte. Fra 1. mars oppheves dette kravet i aksjeloven § 2-2, 1. ledd nr. 2, og det blir ved nyetableringer ikke lenger nødvendig å vedtektsfeste selskapets forretningskommune.

Aksjeselskaper stiftet før lovendringen kan fjerne angivelsen av forretningskommune i sine vedtekter, men dette må skje i tråd med aksjeloven § 5-18.

Lovendringen får virkning også for allmennaksjeselskaper, jf. allmennaksjeloven § 2-2, første ledd nr. 3.

Endringer i reglene om oppløsning og avvikling av AS og ASA

Fra 1. mars 2019 er det ved avvikling av et aksjeselskap ikke lenger et krav om at generalforsamlingen velger et avviklingsstyre. Det vil si at selskapets ordinære styre kan ha gjennomføre avviklingsperioden og ha ansvaret for denne, med mindre noe annet blir bestemt.

Som tidligere opphører daglig leders rolle på det tidspunkt oppløsningen besluttes, jf. aksjeloven § 16-2, første ledd. Dette medfører at styret, dersom ikke annet er bestemt, vil tre i stedet for daglig leder fra og med dette beslutningstidspunktet.

Endringen gjelder tilsvarende for allmennaksjeselskap, jf. allmennaksjeloven § 16-2.

Fra 1. mars 2019 oppheves også aksjeselskapers krav til revisjon av avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret for aksjeselskap som har foretatt fravalg av revisjon av årsregnskapet iht. aksjeloven § 7-6 jf. §§ 16-6 og 16-10.

Kravet til revidert avviklingsregnskap for aksjeselskap som har fravalgt revisjon av årsregnskapet ble opphevet med virkning fra 1. januar 2019.

Ansvaret for daglig ledelse

Et aksjeselskap kan velge å ikke ha daglig leder, jf. aksjeloven § 6-2, første ledd. I de tilfeller hvor aksjeselskapet har valgt daglig leder blir denne sammen med styret ansvarlig for forvaltningen av selskapet.

For selskaper som ikke har valgt daglig leder er det sikker rett at det er styret som et kollektivt organ som har ansvaret for den daglige ledelsen. Med virkning fra 1. januar 2019 er det likevel innført en presisering i aksjeloven § 6-14, som konstaterer at det er styret som er ansvarlig dersom daglig leder ikke er valgt.

NICOLAI LØLAND DOLVA

Advokatfullmektig

Date written 12.03.2019 09:38.

RICHARD SØFTELAND JENSEN

Advokat

Date written 12.03.2019 09:38.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg