Kompetanse

DOM FRA HØYESTERETT: EN ARBEIDSTAKERS RETT TIL AFP KAN GI VALGRETT VED VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

 

Høyesterett har i dom av 11. oktober 2018 avsagt en prinsipiell dom som omhandler spørsmålet om bortfall av rettigheter til AFP ved virksomhetsoverdragelse kan medføre valgrett for arbeidstakerne.

I situasjoner hvor en virksomhet overdras, kan en arbeidstaker ha en valgrett. Valgretten innebærer en mulig rett for arbeidstakeren til å fastholde sitt arbeidsforhold hos den tidligere arbeidsgiver. For at arbeidstakeren skal kunne bli værende hos den tidligere arbeidsgiver, må overdragelsen til den nye arbeidsgiveren medføre «ikke uvesentlige negative endringer».

Sakens kjerne for Høyesterett i 2018-saken var hvorvidt bortfall av AFP kan være relevant når det vurderes om en arbeidstaker har valgrett. I denne konkrete saken var arbeidstakeren 60 år og 9 måneder og hadde på overdragelsestidspunktet den nødvendige ansienniteten i AFP-ordningen. Videre var hun nær 61 år, hvilket medførte at det var kort tid til hun kunne motta utbetalinger gjennom ordningen. Som en følge av overdragelsen bortfalt denne, hvilket Høyesterett ut i fra levealdersbetraktninger konkluderer med at for arbeidstakeren medførte et tap på kr. 1,3 millioner kroner.

Ut i fra en konkret vurdering kom Høyesterett til at bortfall av pensjonsbeløp i denne størrelsesorden er en ikke uvesentlig negativ endring for arbeidstaker, og at arbeidstakeren dermed hadde en valgrett. Arbeidstakerens alder, opptjening og at hun snart var berettiget utbetaling etter AFP-ordningen, ble tillagt særlig vekt.

Spørsmålet kommer på spissen i saker hvor den nye arbeidsgiveren - i motsetning til den forrige - ikke har tariffavtale. Høyesterett har nå konkludert med at bortfall av AFP er et relevant moment ved vurderingen av om arbeidstakeren har en valgrett eller ikke i slike situasjoner. Hvorvidt valgretten kan utøves også av andre i lignende situasjoner, vil måtte vurderes konkret.

NICOLAI LØLAND DOLVA

Advokatfullmektig

Dato skrevet 19.10.2018 12:21.Endret 19.10.2018 12:46.

JAN KJETIL BREKKEN

ADVOKAT & PARTNER

Dato skrevet 19.10.2018 12:21.Endret 19.10.2018 12:46.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg