Kompetanse

Kan man samarbeide i anbudskonkurrranser?

Konkurransetilsynet gjennomførte i 2014 bevissikringer hos en rekke mindre selvstendige elektroentreprenører tilknyttet kjeden El-Proffen, på bakgrunn av samarbeid i en anbudskonkurranse om skolebygg i Oslo. Konkurransetilsynet fattet i september 2017 vedtak om overtredelsesgebyrer på til sammen 18 millioner kr. Etter klage fra partene, har nå konkurranseklagenemnda nylig langt på vei sagt seg enig i at samarbeidet utgjorde en alvorlig overtredelse av konkurranseloven, likevel slik at gebyrene ble satt ned til totalt 4,7 millioner kr.  

Prosjektsamarbeid

En rekke foretak ønsker å delta i anbudskonkurranser ved å samarbeide med andre foretak, enten ved å inngi et felles tilbud eller ved å benytte seg av underleverandører. Dette vil i enkelte tilfeller være fullt ut lovlig og legitimt, og vil også i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk gunstig. I andre tilfeller kan et slikt samarbeid være ulovlig og føre til store bøter for de selskapene som er involvert. Man omtaler dette gjerne som ulovlig prosjektsamarbeid under konkurranselovgivningen. I veldig mange saker kan det være stor tvil om samarbeidet vil være innenfor eller utenfor regelverkets rammer for lovlig prosjektsamarbeid, og det er en rekke fallgruver man kan havne i når man skal samarbeide med andre aktører. Dette er særlig aktualisert i det ferske vedtaket fra konkurranseklagenemnda, som også viser at små og mellomstore virksomheter rammes av forbudet. Det er altså ingen unntak for mindre lokale eller regionale foretak.

Advokatfirmaet Alver har god kompetanse på å rådgi foretak innen konkurranserettslige spørsmål, og våre advokater bistår gjerne med en konkurranserettslig kartlegging av ditt samarbeid.

Dersom man ønsker å inngi tilbud i en anbudskonkurranse, eller man på mer generelt grunnlag ønsker å inngå et samarbeid med en annen aktør, bør det i en tidlig fase av planleggingen avklares av om man faktisk vil bryte loven ved å gjennomføre samarbeidet. Det vil da være avgjørende å søke juridisk bistand for å unngå å havne i en av de mange fallgruvene. Dette gjelder både for å unngå å opptre i strid med loven, men vel så viktig er det å unngå å være mer forsiktig enn det loven krever.

Nærmere om utgangspunktene i loven

Konkurranseloven setter begrensninger for samarbeid mellom to eller flere selvstendige bedrifter ved at lovens § 10 forbyr avtaler som direkte eller indirekte har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Forbudet kommer ikke til anvendelse på avtaler mellom foretak innen samme konsern.

I kjernen av forbudet i § 10 ligger bl.a. samarbeid om priser, deling av markeder og ulovlig anbudssamarbeid, men også vagere former for samarbeid, slik som utveksling av informasjon kan etter omstendighetene rammes av bestemmelsen.

Samarbeid mellom parter som ikke er aktuelle eller potensielle konkurrenter vil som hovedregel være lovlig. Som et eksempel kan normalt sett snekkeren, rørleggeren og elektrikeren lovlig samarbeide i et anbud som gjelder en totalentreprise. Dersom to rørleggere ønsker å samarbeide, vil vurderingen kunne være annerledes. Man skal også merke seg at det er visse begrensninger for opptreden i de såkalte vertikale relasjonene, der to parter ikke er konkurrenter men har et leverandør/kunde-forhold.

Vurderingen av om man er innenfor eller utenfor lovens rammer er kompleks, og vil variere fra sak til sak ut fra de konkrete faktiske omstendighetene. Forhold som markedsstruktur, rekkevidde av samarbeidet, åpenhet rundt forholdet, samfunnsøkonomiske effektivitetsgevinster, osv. kan virke inn på vurderingen.

For å unngå sanksjoner som bl.a. overtredelsesgebyr på inntil 10 % av foretakets årlige omsetning, bot, fengsel, erstatningssøksmål eller avvisning fra senere anbudskonkurranser, bør man derfor identifisere risikosituasjoner, utarbeide skriftlige retningslinjer og sørge for å søke juridisk bistand i tilfeller som er i gråsonen av hva som vil være tillatt.

FREDRIK ALVER

Advokat

Dato skrevet 19.09.2018 15:23.Endret 01.10.2018 12:56.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg