Kompetanse

NY ARVELOV?

Regjeringens forslag til ny arve- og skiftelov ble lagt frem i slutten av juni. Det er uklart om og når forslaget blir vedtatt i Stortinget, men det er uansett viktig å merke seg de viktigste endringene allerede nå. Dersom lovforslaget vedtas slik det er nå, vil dette få betydning for flere. Her er en kort oppsummering av sentrale deler av lovforslaget.

Bakgrunn

Arvelovutvalget fremmet i NOU 2017:1 forslag til ny arvelov. Målet var å endre arveloven i tråd med samfunnsutviklingen. Regjeringen har lagt frem endelig forslag til ny arve- og skiftelov i Prop. 107 L. Regjeringens forslag er endret på flere punkter sammenlignet med arvelovutvalgets forslag.

Ektefellers arverett er videreført

Arvelovutvalgets forslag gikk blant annet ut på å øke ektefellens rett til arv. I forslaget (NOU 2017:1) la man frem regler om at en ektefelle skulle ha rett til halvparten av avdødes formue, når det var livsarvinger (barn, særkullsbarn), og at ektefellen skulle ha rett til hele formuen dersom avdøde ikke hadde livsarvinger (barn, særkullsbarn). Forslaget er ikke videreført i proposisjonen, og ektefeller vil etter departementets forslag ha de samme rettigheter som i dagens lov.

Pliktdelsarven

Etter dagens arvelov er 2/3 av arven pliktdelsarv for livsarvingene og maksimalt 1 million kroner til hvert barn. Arvelater kan testamentere fritt over 1/3 av arven. Etter dagens lov kan avdøde begrense pliktdelsarven til 1 million kroner og testamentere fritt over resten. En arvelater med stork nok formue kan testamentere en betydelig andel til hvem han eller hun vil, så lenge livsarvingene får minimum 1 million kroner hver. Med en stor nok formue kan arvelater testamentere fritt over mer enn 1/3 av formuen. I det nye forslaget er pliktdelsarvens minimumsbeløp økt til 25 G (25 ganger grunnbeløpet), som i dag tilsvarer ca. 2,5 millioner kroner.

Samboeres stilling 

Samboere og ektefeller er ikke likestilt i departementets lovforslag. Likestilling mellom samboere og ektefeller var arvelovutvalgets viktigste innspill for en moderne g samfunnstilpasset arvelov, og departementets tilsidesettelse av denne delen av forslaget har mottatt kritikk.

Andre forhold

I det nye arvelovforslaget slår man sammen arvelov og skiftelov. Dagens lov inneholder bestemmelser om hvordan skiftet (fordelingen av arv) etter avdøde skal gjennomføres. Bakgrunnen for å samle bestemmelser om arv og skifte i én lov, er å gjøre reglene mer tilgjengelige. En del av lovforslaget inneholder også en rekke endringer og forenkling av begreper, slik at loven skal bli enklere å lese for alle. 

 

Dato skrevet 27.07.2018 10:56.Endret 27.07.2018 10:56.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg