Kompetanse

Regjeringen foreslår endringer i aksjelovgivningen 

Regjeringen gjennomgår selskapsretten med sikte på å identifisere og gjennomføre endringer som vil komme næringslivet til gode. Dette gjelder både gjennom tilpasninger til den teknologiske utviklingen, men også gjennom å fjerne prosesser og rapporteringer hvor nytteverdien ikke overstiger kostnadene. Det er også en målsetning å forenkle forvaltningen av selskapet og gjøre kravene til selskap og aksjonærer klarere.

I Prop. 100 L (2017-2018) foreslås det:

  • Å fjerne avviklingsstyre som eget selskapsorgan. Ansvaret for avvikling av selskapet ivaretas av det gjeldende styret, og det foreslås også at oppsigelse av styremedlemmer under avvikling følger de alminnelig reglene for opphør av styreverv. I motsetning til dagens forbud mot avsettelse av medlemmer av et avviklingsstyre på kort varsel.
  • At selskaper som har fravalgt revisjon ikke trenger revidering av mellombalanser som er grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte m.m., men at mellombalansene rapporteres til Brønnøysund. Det foreslås også at selskaper som har fravalgt revisor, heller ikke trenger revisorbekreftelse av avviklingsbalanse.
  • At krav om vedtektsfestet forretningskommune fjernes. Selskaper som flytter vil ikke lenger måtte gjennomføre vedtektsendringer, det samme gjelder dersom de er hjemmehørende i kommuner som blir sammenslått.
  • Å presisere at styret plikter å gjennomføre daglig leders oppgaver i selskaper som ikke har ansatt daglig leder. Kompetansen kan delegeres til ett eller flere av medlemmene i styret.

Proposisjonen ble fremmet i statsråd 15.6.18, men er ikke behandlet i Stortinget ennå.

Date written 03.07.2018 01:24.Endret 03.07.2018 01:25.

alver_nettside_logoer-01.svg  alver_nettside_logoer-02.svg